Regulamin

Regulamin - 5. Bieg Szklarski

1. Cel

 • Upowszechnianie masowego biegania
 • Integracja mieszkańców dwóch sąsiadujących miast – Sandomierza i Tarnobrzega
 • Wsparcie charytatywne dla wybranych imprez rekreacyjno - sportowych w powiecie sandomierskim i tarnobrzeskim

2. Organizator

 • NSG GROUP właściciel marki PILKINGTON
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu

3. Termin, dystans, opis biegu

 • Termin – 24.09.2023 r. (niedziela)
 • Biuro Zawodów czynne w dniu zawodów od godziny 8:00 do 9:45 dla Biegu Głównego i od 8:00 do 11:00 dla Szklanej Piątki i Nordic Walking – miejsce: Port Kultury w Sandomierzu, ul. Portowa 24 (Osiedle Huta)
 • Wyjazd zawodników na START Biegu Głównego 25km autokarami o godz. 9:50 
 • START Szklanej Piątki i Nordic Walking 5km jest zaplanowany z Mety przy Biurze Zawodów ul. Portowa 24
 • Można wziąć udział w 3 rodzajach zawodów:
 • Bieg Główny 25 km - START godz. 11:00 - Zakład NSG Group w Chmielowie, ul. Strefowa 17
 • Szklana Piątka 5 km - START godz.12:15 - Zakład NSG Group w Sandomierzu, ul. Portowa 24
 • Nordic Walking 5 km - START godz.12:15 - Zakład NSG Group w Sandomierzu, ul. Portowa 24
 • Zawody Wirtualne - we wszystkich konkurencjach można również uczestniczyć w sposób wirtualny (szczegóły pkt.12 w regulaminie)
 • Trasa Biegu Głównego – START Zakład NSG Group w Chmielowie / Jezioro Tarnobrzeskie / Tarnobrzeg - Centrum / os. Dzików / os. Zakrzów / os. Sielec / os. Wielowieś / Sandomierz os. Koćmierzów / Sandomierz os. Huta / META Zakład NSG Group w Sandomierzu
 • Trasa Szklanej Piątki – START Brama Zakładu NSG Group w Sandomierzu / ul. Portowa do ronda / ul. Zarzekowice / os. Koćmierzów / i powrót ścieżką rowerową przy wale na osiedle przy Hucie /  META Zakład NSG Group w Sandomierzu
 • Trasa Nordic Walking – taka sama jak Szklanej Piątki
 • Opis trasy – płaska, oznakowana
  • Bieg Główny – 90% asfalt, 10% szuter
  • Szklana Piątka, Nordic Walking – 100% asfalt
 • Pomiar czasu – elektroniczny, chipy mocowane do butów

4. Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikiem Biegu i NW na 5km może zostać osoba, która ukończy 13 lat do dnia 24.09.2023 r. Przy czym osoby, które nie mają ukończonego 18 roku życia powinny przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uczestnictwo w zawodach.
 • Uczestnikiem Biegu na 25km może zostać osoba, która ukończy 18 lat do dnia 24.09.203 r.
 • Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Wszyscy zawodnicy biorący udział w Biegu Szklarskim muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości lub paszport celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.
 • Decyzje Opieki Medycznej w trakcie zawodów, dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

5. Zgłoszenia i opłata startowa

 • Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie: www.biegszklarski.pl
 • Ostateczny termin zgłoszeń elektronicznych: 20.09.2023 r.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą również w Biurze Zawodów w dniu startu: Bieg Główny od 8:00 do 9:45 / Szklana Piątka i Nordic Walking od 8:00 do 11:00
 • Zawodników obowiązuje opłata startowa w wysokości:
  • wpłacona do dnia 08.09.2023:
   • Bieg Główny = 40 zł
   • Szklana Piątka i Nordic Walking = 30 zł
  • wpłacona po 08.09.2023 i w dniu zawodów:
   • Bieg Główny = 50 zł
   • Szklana Piątka i Nordic Walking = 40 zł
 • Cała kwota z wpisowego zostanie przeznaczona na wybrany cel charytatywny.

6. Organizacja: pakiet startowy / depozyty / punkty odżywcze

 • Pakiet startowy – koszulka / numer startowy / chip / worek na depozyt / batony / napój
 • Na starcie, mecie oraz trasie biegu dostępna opieka medyczna
 • Punkty wodno-odżywcze tylko na trasie Biegu Głównego – 7 / 14 / 20 kilometr (woda niegazowana w butelce, gorzka czekolada, banan)
 • Na starcie dostępne będą toalety i umywalki
 • Na mecie będą napoje, owoce i ciepły posiłek regeneracyjny
 • Przy Biurze Zawodów przez cały czas trwania imprezy dostępne są toalety, umywalki oraz depozyt
 • W depozycie prosimy nie pozostawiać wartościowych przedmiotów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy.

7. Klasyfikacje zawodów

 • Generalna Bieg Główny – K / M
 • Generalna Szklana Piątka – K / M
 • Generalna Nordic Walking – K / M
 • Kategorie wiekowe K / M:
  • K / M 20 - do 29 lat
  • K / M 30 - 30-39 lat
  • K / M 40 - 40-49 lat
  • K / M 50 - 50-59 lat
  • K / M 60 - 60-69 lat
  • K / M 70 - od 70 lat
 • Uwaga: W przypadku gdy w danej kategorii będzie mniej niż 5 uczestników, zostanie ona połączona z kategorią sąsiednią.
 • Niepełnosprawni ruchowo K / M:
  • Kategorie zostaną zdefiniowane w zależności od zgłoszeń uczestników
 • Klasyfikacje dodatkowe:
  • Najstarszy / Najmłodszy uczestnik Biegu Głównego i Szklanej Piątki
  • Najlepszy pracownik firmy NSG GROUP (K / M) Biegu Głównego i Szklanej Piątki

8. Nagrody, upominki

 • Statuetki i nagrody rzeczowe dla zwycięzców w klasyfikacji generalnej (miejsca 1-3) – Bieg Główny (K / M), Szklana Piątka (K / M), Nordic Walking (K / M)
 • Statuetki i upominki dla zwycięzców w kategoriach wiekowych (miejsca 1-3) - Bieg Główny 25km i Szklana Piątka 5km
 • Każdy uczestnik Biegu otrzyma pamiątkowy medal, ciepły posiłek w wersji standardowej lub wegetariańskiej i również ciepłe/zimne napoje
 • Spośród wszystkich uczestników biegu, obecnych na ceremonii dekoracji, zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe

9. Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Przetwarzanie danych, o którym mowa w powyższym punkcie obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości, nazwy klubu, zdjęcia wizerunku.

10. Postanowienia końcowe

 • W czasie trwania biegu, uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora
 • Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia NW na czas trwania biegu
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu Organizatora.
 • Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres oraz charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu. Startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Zapisując się do udziału w zawodach, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, na promocyjnych materiałach drukowanych przez Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi Biegu Szklarskiego. Sprawy nie ujęte w regulaminie są rozstrzygane przez organizatora. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia zachowują ważność.

11. Kontakt

 • email: biegszklarski@gmail.com
 • tel: 605-192-829
 • facebook: Bieg Szklarski
 • strona: www.biegszklarski.pl

12. Regulamin Zawodów Wirtualnych

 • Dystanse i opłaty startowe takie same jak zawodów stacjonarnych
 • Zapisy w tym samym miejscu co zawody stacjonarne tylko wybieramy przycisk np. "Wirtualna Szklana 5-tka"
 • Biegi wirtualne musimy wykonać w sobotę 23.09 lub niedzielę 24.09. Czas i miejsce dowolne chociaż preferowane byłoby aby wykonać je w dniu i godzinie zawodów stacjonarnych.
 • Dowodem uczestnictwa w zawodach jest zdjęcie ekranu dowolnej aplikacji lub zegarka z widoczną datą, czasem, czasem biegu, dystansem
 • Zdjęcie z danymi biegu oraz Imieniem/Nazwiskiem należy przesłać na email: biegszklarski@gmail.com
 • Każdy uczestnik zawodów otrzyma pakiet startowy i pamiątkowy medal (przesyłka pocztą na koszt organizatora)
 • Klasyfikacja będzie zrobiona i udostępniona na stronie www.biegszklarski.pl ale tylko dla formalności ze względu na to, że nie będzie możliwości weryfikacji autentyczności przesłanych danych z zarejestrowaną osobą jak również trudności tras mogą się znacznie różnić (płaska, górzysta)

13. Regulamin Zawodów Dziecięco - Młodzieżowych

 • Biegi dla Dzieci-Młodzieży odbędą się w miejscu Mety Zawodów
 • Zapisy zaczynamy o godz. 10:45-11:15 w namiocie przy Mecie
 • Przychodzimy z karteczką z zapisanym imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia
 • Po zakończeniu zapisów wszyscy zgłoszeni zostaną podzieleni na grupy wiekowe
 • Startujemy o godz. 11:15 z najkrótszym dystansem dla najmłodszych
 • Dystanse zostaną dostosowane do wieku uczestników od 100 do 800 m
 • Każdy uczestnik dostanie pamiątkowy medal i koszulkę
 • Za pierwsze trzy miejsca na poszczególnych dystansach z podziałem na dziewczynki i chłopców zostaną również przyznane pamiątkowe statuetki
 • Dla wszystkich uczestników będzie przygotowany bufet z napojami, owocami i słodyczami
 • Zakończenie Zawodów z prezentacją zwycięzców godz. 12:00

Sponsor główny

NSG GROUP

Partnerzy

MOSIR SandomierzMOSIR Tarnobrzeg

Patronat medialny

Radio LeliwaiTV WISŁANad Wisłą 24Echo DniaKorso24STV infotyna.infoTygodnik NadwiślańskiRadio Kielce