Regulamin

Regulamin - 4 Bieg Szklarski

1. Cel

 • Upowszechnianie masowego biegania
 • Integracja mieszkańców dwóch sąsiadujących miast – Sandomierza i Tarnobrzega
 • Wsparcie charytatywne dla wybranych inicjatyw w powiecie tarnobrzeskim i sandomierskim

2. Organizator

 • NSG GROUP właściciel marki PILKINGTON
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu

3. Termin, dystans, opis biegu

 • Termin – 25.09.2022 r. (niedziela)
 • Biuro Zawodów czynne w dniu zawodów od godziny 8:00 do 9:45 dla Biegu Głównego i od 8:00 do 11:00 dla Szklanej Piątki i Nordic Walking – miejsce: Port Kultury w Sandomierzu, ul. Portowa 24 (Osiedle Huta)
 • Wyjazd zawodników na START autokarami godzina: 9:45 – Bieg Główny / 11:00 – Szklana Piątka i Nordic Walking
 • Można wziąć udział w 3 rodzajach zawodów:
 • Bieg Główny 25 km - START godz. 11:00 - Zakład NSG Group w Chmielowie, ul. Strefowa 17
 • Szklana Piątka 5 km - START godz.12:00 - Miejski Stadion Sportowy w Sandomierzu, ul. Romana Koseły 3
 • Nordic Walking 5 km - START godz.12:00 - Miejski Stadion Sportowy w Sandomierzu, ul. Romana Koseły 3
 • Trasa Biegu Głównego – START Zakład NSG Group w Chmielowie / Jezioro Tarnobrzeskie / Tarnobrzeg - Centrum / os. Dzików / os. Zakrzów / os. Sielec / os. Wielowieś / Sandomierz os. Koćmierzów / Sandomierz os. Huta / META Zakład NSG Group w Sandomierzu
 • Trasa Szklanej Piątki – START Miejski Stadion Sportowy w Sandomierzu / ul. Słowackiego / Park Piszczele / ul. Zamkowa / ścieżka rowerowo-piesza Green Velo / nowy most / ul. Mostowa / os. Huta / META Zakład NSG Group w Sandomierzu
 • Trasa Nordic Walking – taka sama jak Szklanej Piątki
 • Opis trasy – płaska, oznakowana
  • Bieg Główny – 90% asfalt, 10% szuter
  • Szklana Piątka, Nordic Walking – 100% asfalt
 • Pomiar czasu – elektroniczny, chipy mocowane do butów

4. Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 25 września 2022 roku ukończy 16 lat. Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Wszyscy zawodnicy biorący udział w Biegu Szklarskim muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości lub paszport celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.
 • Decyzje Opieki Medycznej w trakcie zawodów, dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

5. Zgłoszenia i opłata startowa

 • Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie: www.biegszklarski.pl
 • Ostateczny termin zgłoszeń elektronicznych: 22.09.2022 r.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą również w Biurze Zawodów w dniu startu: Bieg Główny od 8:00 do 9:45 / Szklana Piątka i Nordic Walking od 8:00 do 11:00
 • Zawodników obowiązuje opłata startowa w wysokości:
  • wpłacona do dnia 09.09.2022:
   • Bieg Główny = 40 zł
   • Szklana Piątka i Nordic Walking = 30 zł
  • wpłacona po 09.09.2022 i w dniu zawodów:
   • Bieg Główny = 50 zł
   • Szklana Piątka i Nordic Walking = 40 zł
 • Cała kwota z wpisowego zostanie przeznaczona na wybrany cel charytatywny.

6. Organizacja: pakiet startowy / depozyty / punkty odżywcze

 • Pakiet startowy – koszulka / numer startowy / chip / worek na depozyt / upominki
 • Na starcie, mecie oraz trasie biegu dostępna opieka medyczna
 • Punkty wodno-odżywcze tylko na trasie Biegu Głównego – 7 / 14 / 20 kilometr (woda niegazowana w butelce, gorzka czekolada, banan)
 • Na starcie dostępne będą toalety i umywalki
 • Na mecie będą napoje, owoce i ciepły posiłek regeneracyjny
 • Przy Biurze Zawodów przez cały czas trwania imprezy dostępne są toalety, umywalki oraz depozyt
 • W depozycie prosimy nie pozostawiać wartościowych przedmiotów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy.

7. Klasyfikacje zawodów

 • Generalna Bieg Główny – K / M
 • Generalna Szklana Piątka – K / M
 • Generalna Nordic Walking – K / M
 • Kategorie wiekowe K / M:
  • K30 i M30 – (rocznik włącznie do 1993)
  • K45 i M45 – (roczniki 1992 – 1978)
  • K60 i M60 – (roczniki 1977 – 1963)
  • K60+ i M60+ – (włącznie od rocznika 1962+)
 • Uwaga: W przypadku gdy w danej kategorii będzie mniej niż 5 uczestników, zostanie ona połączona z kategorią sąsiednią.
 • Niepełnosprawni ruchowo K / M:
  • Kategorie zostaną zdefiniowane w zależności od zgłoszeń uczestników
 • Klasyfikacje dodatkowe:
  • Najstarszy / Najmłodszy uczestnik Biegu Głównego i Szklanej Piątki
  • Najlepszy pracownik firmy NSG GROUP (K / M) Biegu Głównego, Szklanej Piątki i NW

8. Nagrody, upominki

 • Nagrody rzeczowe dla zwycięzców w klasyfikacji generalnej – Bieg Główny (K / M), Szklana Piątka (K / M), Nordic Walking (K / M)
 • Upominki dla zwycięzców w pozostałych kategoriach
 • Każdy uczestnik Biegu otrzyma pamiątkowy medal
 • Spośród wszystkich uczestników biegu, obecnych na ceremonii dekoracji, zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe

9. Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Przetwarzanie danych, o którym mowa w powyższym punkcie obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości, nazwy klubu, zdjęcia wizerunku.

10. Postanowienia końcowe

 • W czasie trwania biegu, uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora
 • Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia NW na czas trwania biegu
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu Organizatora.
 • Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres oraz charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu. Startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Zapisując się do udziału w zawodach, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, na promocyjnych materiałach drukowanych przez Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi Biegu Szklarskiego. Sprawy nie ujęte w regulaminie są rozstrzygane przez organizatora. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia zachowują ważność.

11. Kontakt

 • email: biegszklarski@gmail.com
 • tel: 605-192-829
 • facebook: Bieg Szklarski
 • strona: www.biegszklarski.pl

12. Regulamin - Zawodów Wirtualnych

 • Dystanse i opłaty startowe takie same jak zawodów stacjonarnych
 • Zapisy w tym samym miejscu co zawody stacjonarne tylko wybieramy przycisk np. "Wirtualna Szklana 5-tka"
 • Biegi wirtualne musimy wykonać w tym samym dniu i tej samej godzinie jak zawody stacjonarne
 • Dowodem uczestnictwa w zawodach jest zdjęcie ekranu dowolnej aplikacji lub zegarka z widoczną datą, czasem, czasem biegu, dystansem
 • Zdjęcie z danymi biegu oraz Imieniem/Nazwiskiem należy przesłać na email: biegszklarski@gmail.com
 • Każdy uczestnik zawodów otrzyma pakiet startowy i pamiątkowy medal (przesyłka pocztą na koszt organizatora)
 • Klasyfikacja będzie zrobiona i udostępniona na stronie www.biegszklarski.pl ale tylko dla formalności ze względu na to, że nie będzie możliwości weryfikacji autentyczności przesłanych danych z zarejestrowaną osobą jak również trudności tras mogą się znacznie różnić (płaska, górzysta)

Sponsor główny

NSG GROUP

Partnerzy

MOSIR SandomierzMOSIR Tarnobrzeg

Patronat medialny

Radio LeliwaiTV WISŁANad Wisłą 24Echo DniaKorso24STV info